disclaimer

Ik woon in Geesteren Ov.

een boel blabla wat helaas noodzakelijk is.

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van RichardHilberink.nl, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

RichardHilberink.nl internetsite
RichardHilberink.nl stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel RichardHilberink.nl haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. RichardHilberink.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de RichardHilberink.nl internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door RichardHilberink.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij RichardHilberink.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van RichardHilberink.nl.

Virussen en veiligheid
De RichardHilberink.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet RichardHilberink.nl sites. RichardHilberink.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
RichardHilberink.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door RichardHilberink.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. RichardHilberink.nl behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door RichardHilberink.nl verzonden e-mail
Door RichardHilberink.nl verzonden informatie per e-mail , is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. RichardHilberink.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

RichardHilberink.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Alle afbeeldingen zijn of zelf gemaakt of komen van gratis stockfoto's webiste's!

versie 4.05 php7.1 test